Bokslutskommuniké januari – december 2023

KOMMENTARER PÅ RESULTATET JANUARI – DECEMBER 2023· Hyresintäkter uppgick till 48 mkr (53). Minskningen från föregående år är primärt hänförlig till försäljningen av Klippudden Fastigheter till ett gemensamt ägt JV-bolag, vilket skedde 2022-02-14.· Övriga intäkter om 5 mkr (0) är primärt en engångseffekt från försäkringsersättning vid brand som även i motvarande grad påverkat driftskostnader.· Driftnetto uppgick till 27 […]

LÄS MER


Bokslutskommuniké januari – december 2023

Year-End Report January – December 2023

COMMENTS TO THE RESULTS JANUARY – DECEMBER 2023· Rental income amounted to SEK 48 m (53). The decrease from the previous year is primarily due to the sale of Klippudden Fastigheter to a jointly-owned JV as per 2022-02-14.· Other income amounting to SEK 5 m (0) is primarily a one-off insurance compensation due to a fire with […]

LÄS MER


Year-End Report January – December 2023

INTERIM YEAR REPORT JANUARY – DECEMBER 2022

In March 2021, Holmströmgruppen carried out a restructuring of the Group. Through combining companies with residential and community service properties and shareholdings in Magnolia Bostad and Vincero Fastigheter, a new sub-group was created under a new parent company, Holmström Fastigheter Holding AB (publ), (“Holmström Fastigheter”). COMMENTS TO THE RESULTS JANUARY – DECEMBER 2022 Rental income […]

LÄS MER


INTERIM YEAR REPORT JANUARY – DECEMBER 2022

DELÅRSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2022

Holmströmgruppen genomförde i mars 2021 en omstrukturering av koncernen. Genom att samordna bolag med bostads- och samhällsfastigheter samt aktieposter i Magnolia Bostad och Vincero Fastigheter skapades en ny underkoncern under ett nytt moderbolag, Holmström Fastigheter Holding AB (publ), (”Holmström Fastigheter”). KOMMENTARER PÅ RESULTATET JANUARI – DECEMBER 2022 Hyresintäkter uppgick till 53 mkr (84). Minskningen från […]

LÄS MER


DELÅRSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2022

Bokslutskommuniké januari – december 2021

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter”) bildades i december 2020. Januari – december 2021 Hyresintäkter uppgick till 84 mkr. Driftnetto var 52 mkr. Resultat från intresseföretag var 573 mkr och är främst hänförligt till omvärderingen av aktier i Magnolia Bostad, som skedde i samband med att budet till aktieägarna Magnolia Bostad accepterades, samt till […]

LÄS MER


Bokslutskommuniké januari – december 2021

Year-end Report January – December 2021

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter”) was formed in December 2020. January – December 2021  Rental income amounted to SEK 84 m. Net operating income was SEK 52 m. Profit from participations in associated companies was SEK 573 mkr and is mainly attributable to the revaluation of shares in Magnolia Bostad, which took place […]

LÄS MER


Year-end Report January – December 2021

logo