BOLAGSSTYRNING

Bolagsordning

Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Motsvarande regelverk för en ekonomisk förening betecknas stadgar.

Bolagsordningen för ett svenskt aktiebolag ska innehålla: bolagets företagsnamn den ort i Sverige där bolagets styrelse ska ha sitt säte.

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Holmström Fastigheter Holding AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Aktiebolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 sek.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 till 2 revisorer och 0 till 2 revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.

§ 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
– fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
– dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
– ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelsen och revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

KONTAKTA OSS

    Är du intresserad av en bostad?

    Gör en intresseanmälan hos oss.

    KLICKA HÄR
    logo