pressmeddelande

DELÅRSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2022

Holmströmgruppen genomförde i mars 2021 en omstrukturering av koncernen. Genom att samordna bolag med bostads- och samhällsfastigheter samt aktieposter i Magnolia Bostad och Vincero Fastigheter skapades en ny underkoncern under ett nytt moderbolag, Holmström Fastigheter Holding AB (publ), (”Holmström Fastigheter”).

KOMMENTARER PÅ RESULTATET

JANUARI – DECEMBER 2022

 • Hyresintäkter uppgick till 53 mkr (84). Minskningen från motsvarande period föregående år är hänförligt till försäljningen av Klippudden Fastigheter till gemensamt ägt JV-bolag.
 • Driftnetto var 26 mkr (52).
 • Resultat från intresseföretag hade en negativ påverkan om -437 mkr (573).
 • Värdeförändring i förvaltningsfastigheter var -28 mkr (311), varav 10 mkr är hänförliga till försäljningen av Klippudden Fastigheter till gemensamt ägt JV-bolag samt -38 mkr är hänförligt till orealiserade värdeförändringar inom beståndet.
 • Periodens resultat uppgick till -455 mkr (826).

 
OKTOBER – DECEMBER 2022

 • Hyresintäkter uppgick till 10 mkr (28). Minskningen från motsvarande kvartal föregående år är hänförligt till försäljningen av Klippudden Fastigheter till gemensamt ägt JV-bolag.
 • Driftnetto var 3 mkr (16).
 • Resultat från intresseföretag var -193 mkr (313), vilket består av kapitalandel från Magnolia Bostad AB om -110 mkr, kapitalandel från Ankarhagen om 9 MSEK samt kapitalandel från Klippudden Fastigheter och Vincero Fastigheter som genererade ca -58 mkr respektive preliminärt -34 mkr under perioden.
 • Värdeförändring på förvaltningsfastigheter uppgick under perioden till -38 mkr (182), där -21 mkr är hänförligt till orealiserade förändringar samt -17 mkr avser omklassificering till uppskjuten skatt från tidigare genomförd försäljning av Klippudden till delägt JV. 
 • Rörelseresultatet var -226 mkr (508).
 • Periodens resultat uppgick till -215 mkr (454).

 
VIKTIGA HÄNDELSER OKTOBER – DECEMBER 2022

 • Holmström Fastigheter förvärvade under perioden andelar i Ankarhagen Holding AB från Holmströmgruppen. Transaktionen skedde till bokfört värde och redovisas per Q4 som andelar i intressebolag. 

 
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser efter kvartalets utgång. 
logo