pressmeddelande

Bokslutskommuniké januari – december 2021

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter”) bildades i december 2020.

Januari – december 2021

 • Hyresintäkter uppgick till 84 mkr.
 • Driftnetto var 52 mkr.
 • Resultat från intresseföretag var 573 mkr och är främst hänförligt till omvärderingen av aktier i Magnolia Bostad, som skedde i samband med att budet till aktieägarna Magnolia Bostad accepterades, samt till en effekt av omklassificering av fastigheter från projektfastighet till förvaltningsfastigheter i Vincero Fastigheter 5 AB (”Vincero Fastigheter”).
 • Värdeförändring i förvaltningsfastigheter var 311 mkr. 236 mkr beror på värdeskapande investeringar, hyresökningar och lägre avkastningskrav. 74 mkr av värdeförändringen är hänförlig till förvärvet av tillgångar från koncernen F Holm- strömgruppen under Q1 2021.
 • Rörelseresultatet var 927 mkr.
 • Resultat efter finansnetto var 898 mkr och periodens resultat var 796 mkr.

Oktober – december 2021

 • Hyresintäkter uppgick till 28 mkr.
 • Driftnetto var 16 mkr.
 • Resultat från andelar i intresseföretag var 313 mkr. 302 mkr avser Vincero Fastigheter, varav merparten hänförs till en effekt av omklassificering av fastigheter från projektfastighet till förvaltningsfastigheter.
 • Värdeförändring i förvaltningsfastigheter var 182 mkr.
 • Rörelseresultat var 508 mkr.
 • Resultat efter finansnetto var 495 mkr och periodens resultat var 424 mkr.

Viktiga händelser oktober – december 2021

 • Förvärv av två förvaltningsfastigheter i Kalmar.
 • Nasdaq Stockholm har godkänt Holmström Fastigheters ansökan om upptagande till handel av obligationerna.
 • Holmström Fastigheter och Brunswick har utformat sociala kovenanter i ett lån om 600 mkr.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • Holmström Fastigheter, Slättö Core Plus AB (”Slättö”) och Latona Fastigheter AB (”Latona”) har etablerat ett JV-bolag avseende ägandet i Klippudden Fastigheter AB, ett dotterbolag till Holmström fastigheter före transaktionen. Samarbetet etablerades under februari 2022. Efter transaktionen ägs JV-bolaget (direkt eller indirekt) till 50 % av Slättö, 47,5 % av Holmström Fastigheter och 2,5 % av Latona. Fastigheterna säljs in till de värderingar som föreligger per 31 december 2021. För ännu ej tillträdda fastigheter kommer Holmström Fastigheter få tilläggsköpeskilling om närmare 50 mkr. Holmströmgruppen kommer fortsatt vara asset manager för Klippudden Fastigheter.
logo