pressmeddelande

Bokslutskommuniké januari – december 2023

KOMMENTARER PÅ RESULTATET

JANUARI – DECEMBER 2023
· Hyresintäkter uppgick till 48 mkr (53). Minskningen från föregående år är primärt hänförlig till försäljningen av Klippudden Fastigheter till ett gemensamt ägt JV-bolag, vilket skedde 2022-02-14.
· Övriga intäkter om 5 mkr (0) är primärt en engångseffekt från försäkringsersättning vid brand som även i motvarande grad påverkat driftskostnader.
· Driftnetto uppgick till 27 mkr (26).
· Resultat från intresseföretag hade en negativ påverkan om -749 mkr (-437).
· Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick till -74 mkr (-28).
· Periodens resultat före skatt till uppgick till -873 mkr (-478).
· Under juni 2023 tecknade Holmström Fastigheter avtal om att sälja samtliga bolagets aktier i Magnolia Bostad AB (publ):s ägarbolag HAM Nordic AB till Areim. I samband med tecknat avtal erhöll Areim full kontroll av Magnolia Bostad och Holmström Fastigheter erhöll en köpeskilling om 111 mkr samt klassificerade om kvarvarande tillgång som andra långfristiga värdepappersinnehav. Holmström Fastigheter äger fortfarande 21,8% av aktierna i HAM Nordic, men de är avtalade att frånträdas succesivt i takt med kapitalanskaffning avsett för Magnolia Bostad sker och kan inbringa ytterligare 177 mkr till Holmström Fastigheter. I händelse av en utebliven kapitalanskaffning kan Holmström Fastigheter erhålla upp till cirka 89 mkr vid en avyttring av HAM Nordic AB. Avtalet med Areim sträcker sig till 2033-06-30.

OKTOBER – DECEMBER 2023
· Hyresintäkter uppgick till 12 mkr (10).
· Driftnetto var 6 mkr (3).
· Resultat från intresseföretag uppgick till -169 mkr (-193), vilket avser kapitalandel från Ankarhagen samt Vincero Fastigheter, vilka genererade -1 mkr respektive -167 mkr under perioden.
· Resultat från övriga värdepapper och fordringar avser justerad värdering av kvarvarande innehav i HAM Nordic om ca -4 mkr, såväl som omvärdering av övriga värdepapper om ca -5 mkr.
· Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick under perioden till 20 mkr (-38). Förändringen under kvartalet är primärt en effekt av energiinvesteringar, hyresindexering samt potential i ombildningsprojekt till bostadsrätter.
· Periodens resultat före skatt uppgick till -165 mkr (-235).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OKTOBER – DECEMBER 2023
· Under kvartalet förlängde Holmström Fastigheter de kortfristiga räntebärande skulderna om 127 mkr med ett år.
· Under perioden kommunicerades att Fredrik Holmström tar över posten som VD på Holmström Fastigheter Holding AB (publ). Fredrik efterträder Erik Rune som stannar kvar i sin operativa roll fram till 12 april 2024. I samband med det slutar även Erik som styrelseledamot i Holmström Fastigheter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
· Inga väsentliga händelser efter kvartalets utgång.

logo