Halvårsrapport januari – juni 2023

KOMMENTARER PÅ RESULTATET  JANUARI – JUNI 2023 · Hyresintäkter uppgick till 24 mkr (32). Minskningen från motsvarande period föregående år är hänförlig till försäljningen av Klippudden Fastigheter till ett gemensamt ägt JV-bolag, vilket skedde 2022-02-14.· Övriga intäkter om 4 mkr (0) är en engångseffekt från försäkringsersättning vid brand. Hänförliga engångskostnader om -4 mkr har även påverkat produktions- och […]

LÄS MER


Halvårsrapport januari – juni 2023

Half-Year Report January – June 2023

COMMENTS TO THE RESULTS  JANUARY – JUNE 2023 · Rental income amounted to SEK 24 m (32). The decrease from previous year is due to the sale of Klippudden Fastigheter to a jointly-owned JV as per 2022-02-14.· Other income amounting to SEK 4 m (0) is a one-off insurance compensation due to a fire. Corresponding one-off costs of repairs […]

LÄS MER


Half-Year Report January – June 2023

Half-Year Report January – June 2022

In March 2021, Holmströmgruppen carried out a restructuring of the Group. Through combining companies with residential and community service properties and shareholdings in Magnolia Bostad and Vincero Fastigheter, a new sub-group was created under a new parent company, Holmström Fastigheter Holding AB (publ), (“Holmström Fastigheter”). January – June 2022 Rental income amounted to SEK 32 […]

LÄS MER


Half-Year Report January – June 2022

Halvårsrapport januari – juni 2022

Holmströmgruppen genomförde i mars 2021 en omstrukturering av koncernen. Genom att samordna bolag med bostads- och samhällsfastigheter samt aktieposter i Magnolia Bostad och Vincero Fastigheter skapades en ny underkoncern under ett nytt moderbolag, Holmström Fastigheter Holding AB (publ), (”Holmström Fastigheter”). Januari – juni 2022 Hyresintäkter uppgick till 32 mkr (29). Driftnetto var 16 mkr (18). […]

LÄS MER


Halvårsrapport januari – juni 2022

Holmström Fastigheter publishes its first interim report today

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter”) was formed in December 2020.   JANUARY – JUNE 2021 · Rental income amounted to SEK 29 m. · Net operating income was SEK 18 m. · The operating profit was SEK 60 m. Operating losses in associated companies had a negative impact with SEK 51 m. Changes […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter publishes its first interim report today

Holmström Fastigheter publicerar idag sin första delårsrapport

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter”) bildades i december 2020.   JANUARI – JUNI 2021 · Hyresintäkter uppgick till 29 mkr. · Driftnetto var 18 mkr. · Rörelseresultatet var 60 mkr. Förluster i intresseföretag hade en negativ inverkan med 51 mkr. Värdeförändring i förvaltningsfastigheter bidrog positivt med 96 mkr. 75 mkr av värdeförändringen är […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter publicerar idag sin första delårsrapport

logo