pressmeddelande

Halvårsrapport januari – juni 2023

KOMMENTARER PÅ RESULTATET
 

JANUARI – JUNI 2023
 
· Hyresintäkter uppgick till 24 mkr (32). Minskningen från motsvarande period föregående år är hänförlig till försäljningen av Klippudden Fastigheter till ett gemensamt ägt JV-bolag, vilket skedde 2022-02-14.
· Övriga intäkter om 4 mkr (0) är en engångseffekt från försäkringsersättning vid brand. Hänförliga engångskostnader om -4 mkr har även påverkat produktions- och driftskostnader. Nettot av engångseffekten motsvarar 0 mkr på driftnettot.
· Driftnetto uppgick till 12 mkr (16).
· Resultat från intresseföretag hade en negativ påverkan om -578 mkr (-46).
· Värdeförändring av förvaltningsfastigheter var -94 mkr (9).
· Periodens resultat före skatt till uppgick till -697 mkr (-38).
 
 
APRIL – JUNI 2023
 
· Hyresintäkter uppgick till 12 mkr (12).
· Driftnetto var 7 mkr (7).
· Resultat från intresseföretag uppgick till -507 mkr (-46). Primärt är detta en effekt av omvärdering av HAM Nordic-aktier i samband med tecknat avtal om försäljning, vilket resulterade i en nedskrivning om -502 mkr.
Resterande resultat avser kapitalandel från Ankarhagen samt Vincero Fastigheter, vilka genererade 1 mkr respektive -6 mkr under perioden.
· Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick under perioden till -94 mkr (-19).
· Periodens resultat före skatt var -614 mkr (-65).
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER APRIL – JUNI 2023
 
· Holmström Fastigheter tecknade i juni avtal om att sälja samtliga andelar i Magnolia Bostads AB’s ägarbolag, HAM Nordic AB till Areim. 
· Under perioden konverterades aktieägarlån motsvarande 350 mkr till ovillkorat aktieägartillskott, vilket ökar koncernens egna kapital.
· Holmström Fastigheter har under perioden avyttrat samtliga preferensaktier i Klippudden Fastigheter till JV-parten Slättö till bokfört värde. Bolagets stamaktier i Klippudden Fastigheter kvarstår, men till ett icke väsentligt värde, varpå rapportering av Klippudden Fastigheter upphör från och med denna kvartalsrapport.
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
 
· Under Q3 frånträdde Holmström Fastigheter delar av sitt ägande i HAM Nordic AB till Areim. Kvarstående ägande per publicering av denna kvartalsrapport uppgick till ca 21,8 procent, jämfört med tidigare ca 35,5 procent.
· I början av det tredje kvartalet amorterade koncernen kvarvarande aktieägarlån, motsvarande 104 mkr. Den isolerade effekten av amorteringen ger en justerad soliditet på ca 43 procent.
· Under augusti har Holmström Fastigheter refinansierat 68 procent av befintlig bankskuld, vilket förlängt den genomsnittliga kapitalbindningen för den totala bankskulden från 0,3 år till 2,7 år per sista augusti 2023.

logo