pressmeddelande

Halvårsrapport januari – juni 2022

Holmströmgruppen genomförde i mars 2021 en omstrukturering av koncernen. Genom att samordna bolag med bostads- och samhällsfastigheter samt aktieposter i Magnolia Bostad och Vincero Fastigheter skapades en ny underkoncern under ett nytt moderbolag, Holmström Fastigheter Holding AB (publ), (”Holmström Fastigheter”).

Januari – juni 2022

 • Hyresintäkter uppgick till 32 mkr (29).
 • Driftnetto var 16 mkr (18).
 • Resultat från intresseföretag hade en negativ påverkan om -46 mkr (-51).
 • Värdeförändring i förvaltningsfastigheter var 9 mkr (96), varav 24 mkr är hänförliga till försäljningen av Klippudden Fastigheter till gemensamt ägt JV-bolag samt -15 mkr är hänförligt till orealiserade värdeförändringar inom beståndet.
 • Resultat före skatt uppgick till -38 mkr (52) och periodens resultat var -36 mkr (29).

   April– juni 2022 

 • Hyresintäkter uppgick till 12 mkr (26). Minskningen från motsvarande kvartal föregående år är hänförligt till försäljningen av Klippudden Fastigheter till gemensamt ägt JV-bolag.
 • Driftnetto var 7 mkr (17).
 • Resultat från intresseföretag var -46 mkr (-22), vilket består av kapitalandel från Magnolia Bostad AB om -46 mkr samt kapitalandel från Klippudden Fastigheter och Vincero Fastigheter som genererade ca 1 mkr respektive -1 mkr under perioden.
 • Värdeförändring på förvaltningsfastigheter uppgick under perioden till -19 mkr (21), vilket är hänförligt till orealiserade förändringar på fastighetsbeståndet om -15 mkr samt slutavräkning i försäljningen av Klippudden Fastigheter till gemensamt ägt JV-bolag om -4 mkr. 
 • Rörelseresultatet var -60 mkr (13).
 • Resultat efter finansiella poster var -65 mkr (5) och periodens resultat var -62 mkr (-2).

Viktiga händelser april – juni 2022

 • Den av årsstämman i Holmström Fastigheter tidigare beslutade vinstutdelning om totalt SEK 700 miljoner kronor har under kvartalet betalats till bolagets aktieägare. Hälften av utdelningen, motsvarande 350 miljoner kronor har återinvesterats i Holmström Fastigheter genom ett efterställt aktieägarlån.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • Klippudden Fastigheters VD, Gustav Carp, kommer per den 1 november 2022 efterträdas av Daniel Goldman. Gustav Carp har de senaste sex åren arbetat med att bygga upp en stabil plattform med både stark tillväxt och aktiv förvaltning. I samband med det nyetablerade samarbetet går Klippudden in i en ny fas där Daniel Goldmans djupa kunskaper inom transaktion och fastighetsförvaltning kommer bidra till Klippuddens utveckling.   
logo