pressmeddelande

Holmström Fastigheter publicerar idag sin första delårsrapport

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter”) bildades i december 2020.

 

JANUARI – JUNI 2021

· Hyresintäkter uppgick till 29 mkr.
· Driftnetto var 18 mkr.
· Rörelseresultatet var 60 mkr. Förluster i intresseföretag hade en negativ inverkan med 51 mkr. Värdeförändring i förvaltningsfastigheter bidrog positivt med 96 mkr. 75 mkr av värdeförändringen är hänförlig till förvärvet av tillgångar från koncernen F Holmströmgruppen.
· Resultat före skatt var 52 mkr och periodens resultat var 29 mkr.
 

APRIL – JUNI 2021

·
Hyresintäkter uppgick till 26 mkr.

· Driftnetto var 17 mkr.
· Rörelseresultat var 13 mkr. Förluster i intresseföretag hade en negativ inverkan med 22 mkr. Värdeförändring i förvaltningsfastigheter bidrog positivt med 21 mkr.
· Resultat före skatt var 5 mkr och periodens resultat var -2 mkr.
 

VIKTIGA HÄNDELSER APRIL – JUNI 2021

·
Emitterat en obligation med nominellt belopp 300 mkr.

· Förvärv av nio förvaltningsfastigheter i Kalmar och Norrköping.
 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

Den 7 juli offentliggjorde Holmström Fastigheter, tillsammans med bolag inom Holmströmgruppen-koncernen och Areim ett kontanterbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad för ett vederlag om 76 kronor per aktie. Den 20:e augusti förklarades budet ovillkorat efter att aktieägare som representerar 97,55 procent av aktierna och rösterna i Magnolia Bostad accepterat erbjudandet. Tvångsinlösen avseende resterande aktier i Magnolia Bostad är påkallad. Erbjudandet värderar Holmström Fastigheters aktier i Magnolia Bostad till 1 150 mkr, vilket är 308 mkr över det bokförda värdet per andra kvartalet 2021. I tredje kvartalet kommer uppvärderingen därmed ge en positiv resultateffekt om 308 mkr.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Rune, VD Holmström Fastigheter Holding AB (publ)

073 399 40 30, erik.rune@holmstromgruppen.se.

www.holmstromfastigheterholding.se

Informationen i denna rapport är sådan information som Holmström Fastigheter Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2021 kl. 07.30.

logo