pressmeddelande

Holmström Fastigheter Holdings dotterbolag F Holmström Holding 6 AB fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Magnolia Bostad

F Holmström Holding 6 AB, org.nr. 559279-7376 (“FHH”), ett bolag som tillsammans med bland annat Holmström Fastigheter Holding AB (publ), org.nr. 559286-6809 (”Holmström Holding”) ingår i Holmströmgruppen, offentliggjorde den 7 juli ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad AB, org.nr. 556797-7078 (“Magnolia Bostad” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga sina aktier i Magnolia Bostad till FHH (”Erbjudandet”).

FHH har idag meddelat att Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att FHH innehar mer än 90 procent av aktierna i Magnolia Bostad och har vidare förklarat Erbjudandet ovillkorat i alla avseenden och att förvärvet av de aktier som har lämnats in i Erbjudandet kommer att fullföljas.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Rune, VD

073 399 40 30,

erik.rune@holmstromgruppen.se,

www.holmstromfastigheterholding.se

Denna information är sådan information som Holmström Fastigheter Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl. 08.10 (CEST).

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad att överlåta sina aktier i Magnolia Bostad.

logo