pressmeddelande

Delårsrapport januari – september 2021

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter”) bildades i december 2020.

Januari – september 2021

· Hyresintäkter uppgick till 56 mkr.
· Driftnetto var 36 mkr.
· Resultat från intresseföretag var 260 mkr vilket huvudsakligen hänförs till omvärderingen av aktier i Magnolia Bostad som skedde i samband med att budet till aktieägarna i Magnolia Bostad accepterades. Under första och andra kvartalet hade förluster i Magnolia Bostad AB en negativ inverkan på resultatet.
· Värdeförändring i förvaltningsfastigheter var 129 mkr. 55 mkr beror på värdeskapande investeringar, hyresökningar och lägre avkastningskrav. 74 mkr av värdeförändringen är hänförlig till förvärvet av tillgångar från Holmströmgruppen under första kvartalet 2021.
· Rörelseresultatet var 419 mkr.
· Resultat före skatt var 403 mkr och periodens resultat var 372 mkr.

Juli – september 2021

· Hyresintäkter uppgick till 27 mkr.
· Driftnetto var 18 mkr.
· Resultat från intresseföretag var 311 mkr vilket huvudsakligen hänförs till omvärderingen av aktier i Magnolia Bostad som skedde i samband med att budet till aktieägarna i Magnolia Bostad accepterades.
· Värdeförändring i förvaltningsfastigheter var 33 mkr.
· Rörelseresultat var 359 m.
· Resultat före skatt var 351 mkr och periodens resultat var 343 mkr.

Viktiga händelser juli – september 2021

· Emittering av ytterligare obligation till ett nominellt värde om 200 mkr under befintligt ramverk. Obligationer uppgående till totalt 500 mkr har emitterats inom ett ramverk av 750 mkr med förfall i oktober 2024.
· Det publika budet för intressebolaget Magnolia Bostad accepterades. 99% av aktierna förvärvades av HAM Nordic AB som ägs av Holmströmgruppen, Holmström Fastigheter och Ariem. Som en följd avnoterades Magnolia Bostads aktier från Nasdaq Stockholm den 17 september. 

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

· Tecknat avtal om att förvärva två bostadsfastigheter i Norrköping med ca 2 000 kvm BOA.
· Tecknat avtal om att förvärva ca 10 400 kvm BOA i centrala Kalmar, som utgör tre befintliga bostadsfastigheter samt ytterligare två punkthus som tillträds efter färdigställande 2023. Affären är villkorad av finansiering.

Information i denna rapport är sådan information som Holmström Fastigheter Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2021 kl. 07.30.

logo