pressmeddelande

Delårsrapport januari – september 2023

KOMMENTARER PÅ RESULTATET
 
 
JANUARI – SEPTEMBER 2023
· Hyresintäkter uppgick till 36 mkr (43). Minskningen från motsvarande period föregående år är hänförlig till försäljningen av Klippudden Fastigheter till ett gemensamt ägt JV-bolag, vilket skedde 2022-02-14.
· Övriga intäkter om 5 mkr (0) är primärt engångseffekt från försäkringsersättning vid brand som även har motsvarande kostnader som påverkat produktions- och driftskostnader.
· Driftnetto uppgick till 21 mkr (23).
· Resultat från intresseföretag hade en negativ påverkan om -580 mkr (-244).
· Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick till -94 mkr (9).
· Periodens resultat före skatt till uppgick till -706 mkr (-242).
· Under juni 2023 tecknade Holmström Fastigheter avtal om att sälja samtliga bolagets aktier i Magnolia Bostad AB (publ):s ägarbolag HAM Nordic AB till Areim. I juli erhöll Holmström Fastigheter en första köpeskilling om cirka 111 mkr. Tillträde och betalning av bolagets resterande aktier i HAM Nordic AB är villkorade av finansiering och kan inbringa totalt upp till ytterligare cirka 177 mkr till Holmström Fastigheter. I händelse av en utebliven finansiering kan Holmström Fastigheter erhålla upp till cirka SEK 89 mkr vid en avyttring av HAM Nordic AB. Kvarstående ägarandel per periodens utgång uppgår till cirka 21,8%.
 
 
JULI – SEPTEMBER 2023
· Hyresintäkter uppgick till 12 mkr (11).
· Driftnetto var 9 mkr (7).
· Resultat från intresseföretag uppgick till -2 mkr (-198), vilket avser kapitalandel från Ankarhagen samt Vincero Fastigheter, vilka genererade 1 mkr respektive -4 mkr under perioden.
· Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick under perioden till 0 mkr (0).
· Periodens resultat före skatt var -8 mkr (-204).
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER JULI – SEPTEMBER 2023
· I början av det tredje kvartalet amorterade koncernen kvarvarande aktieägarlån, motsvarande 104 mkr.
· Under perioden refinansierade Holmström Fastigheter 68 procent av befintlig bankskuld. Vid tillfälle för refinansiering innebar detta en ökad genomsnittlig kapitalbindningen från 0,3 år till 2,7 år av aktuell bankskuld.
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
· Efter kvartalets utgång förlängde Holmström Fastigheter de kortfristiga räntebärande skulderna om 127 mkr med ett år.
 
 

logo