pressmeddelande

Delårsrapport januari – september 2022

Holmströmgruppen genomförde i mars 2021 en omstrukturering av koncernen. Genom att samordna bolag med bostads- och samhällsfastigheter samt aktieposter i Magnolia Bostad och Vincero Fastigheter skapades en ny underkoncern under ett nytt moderbolag, Holmström Fastigheter Holding AB (publ), (”Holmström Fastigheter”).

KOMMENTARER PÅ RESULTATET

JANUARI – SEPTEMBER 2022

 • Hyresintäkter uppgick till 43 mkr (56). Minskningen från motsvarande period föregående år är hänförligt till försäljningen av Klippudden Fastigheter till gemensamt ägt JV-bolag.
 • Driftnetto var 23 mkr (36).
 • Resultat från intresseföretag hade en negativ påverkan om -244 mkr (260).
 • Värdeförändring i förvaltningsfastigheter var 9 mkr (129), varav 26 mkr är hänförliga till försäljningen av Klippudden Fastigheter till gemensamt ägt JV-bolag samt -17 mkr är hänförligt till orealiserade värdeförändringar inom beståndet.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -243 mkr (403) och periodens resultat var -240 mkr (372).

JULI – SEPTEMBER 2022

 • Hyresintäkter uppgick till 11 mkr (27). Minskningen från motsvarande kvartal föregående år är hänförligt till försäljningen av Klippudden Fastigheter till gemensamt ägt JV-bolag.
 • Driftnetto var 7 mkr (18).
 • Resultat från intresseföretag var -198 mkr (311), vilket består av kapitalandel från Magnolia Bostad AB om -189 mkr samt kapitalandel från Klippudden Fastigheter och Vincero Fastigheter som genererade ca -8 mkr respektive -1 mkr under perioden.
 • Värdeförändring på förvaltningsfastigheter uppgick under perioden till 0 mkr (33), vilket är hänförligt till orealiserade förändringar på fastighetsbeståndet om -2 mkr samt tilläggsköpeskilling i försäljningen av Klippudden Fastigheter till gemensamt ägt JV-bolag om 2 mkr. 
 • Rörelseresultatet var -196 mkr (359).
 • Resultat efter finansiella poster var -204 mkr (351) och periodens resultat var -203 mkr (343).

VIKTIGA HÄNDELSER JULI – SEPTEMBER 2022

 •  Holmströmgruppens CFO, Christian Fredefors, avslutade under perioden sitt uppdrag. 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • ​​​​​​​Holmströmgruppen har anställt Ken Wendelin som CFO och vice VD. Ken kommer närmast från Aros Bostad där han har varit CFO och vice VD.
logo