pressmeddelande

Delårsrapport januari – mars 2023

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) är ett publikt bolag inom fastighetssektorn och är ett helägt dotterbolag till Holmströmgruppen AB. Verksamheten bygger på ägande av bostads- och samhällsfastigheter samt delägande i fastighetsrelaterade intressebolag. Vårt fokus ligger på att verka för ett hållbart och långsiktigt värdeskapande.

KOMMENTARER PÅ RESULTATET

JANUARI – MARS 2023
· Hyresintäkter uppgick till 12 mkr (20). Minskningen från motsvarande period föregående år är hänförlig till försäljningen av Klippudden Fastigheter till gemensamt ägt JV-bolag, vilket skedde 2022-02-14.
· Övriga intäkter om 4 mkr är en engångseffekt från försäkringsersättning vid brand. Hänförliga engångskostnader om -4 mkr har även påverkat produktions- och driftskostnader. Nettot av engångseffekten motsvarar 0 mkr på driftnettot.
· Driftnetto uppgick till 5 mkr (9).
· Resultat från intresseföretag hade en negativ påverkan om -71 mkr (0).
· Värdeförändring av förvaltningsfastigheter var 0 mkr (28).
· Periodens resultat före skatt till uppgick till -83 mkr (26).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER JANUARI – MARS 2023
· Inga väsentliga händelser har ägt rum under kvartalet

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
· Efter kvartalets utgång har Ken Wendelin tillträtt i rollen som CFO och vice VD för Holmströmgruppen.

logo