pressmeddelande

Delårsrapport januari – mars 2022

Holmströmgruppen genomförde i mars 2021 en omstrukturering av koncernen. Genom att samordna bolag med bostads- och samhällsfastigheter samt aktieposter i Magnolia Bostad och Vincero Fastigheter skapades en ny underkoncern under ett nytt moderbolag, Holmström Fastigheter Holding AB (publ), (”Holmström Fastigheter”).

Januari – mars 2022

  • Hyresintäkter uppgick till 20 mkr (3).
  • Driftnetto var 9 mkr (1).
  • Resultat från intresseföretag var 0 mkr, vilket består av kapitalandel från Magnolia Bostad AB om -14 mkr respektive +14 mkr från Klippudden Fastigheter. Resultat från intresseandelar i Vincero Fastigheter uppgick under perioden till 0 mkr.
  • Realiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheter om 28 mkr (0) är hänförliga till försäljningen av Klippudden-koncernen till gemensamt ägt JV-bolag.
  • Rörelseresultatet var 34 mkr (47).
  • Resultat efter finansiella poster var 26 mkr (47) och periodens resultat var 25 mkr (31).

Viktiga händelser januari – mars 2022

  • Holmström Fastigheter, Slättö Core Plus AB (”Slättö”) och Latona Fastigheter AB (”Latona”) har etablerat ett JV-bolag avseende ägandet i Klippudden Fastigheter. Samarbetet etablerades under februari 2022. Efter transaktionen ägs JV-bolaget (direkt eller indirekt) till 50 % av Slättö, 47,5 % av Holmström Fastigheter och 2,5 % av Latona. Fastigheterna säljs in till de värderingar som förelåg per 31 december 2021. Holmström Fastigheters fastighetsinnehav i Region Kalmar samt fastighetsinnehaven i Norrköping och Linköping ingår i Klippudden Fastigheter. Holmströmgruppen kommer fortsatt vara asset manager för Klippudden Fastigheter.
  • Under perioden tillträdde ovan nämnt JV-bolag fastigheterna Rapsen, Månstenen och Asken 2 & 3 varpå Holmström Fastigheter som en del av den ursprungliga affären erhållit en tilläggsköpeskilling om ca 46,5 mkr.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

  • För räkenskapsåret 2021 beslutade årsstämman i Holmström Fastigheter om vinstutdelning om totalt SEK 700 miljoner kronor till bolagets aktieägare. Utdelningen kommer till hälften återinvesteras i Holmström Fastigheter genom ett efterställt aktieägarlån.
logo